From 1 - 1 / 1
  • Categories  

    Слоеве с националното разпространение на видове и типове природни местообитания, докладвани към Европейската комисия за периода 2007-2012г., съгласно изискванията на чл.17 от Директива 92/43/ЕИО - грид 1х1км, ETRS 89, LAEA 5210 (shp)