Keyword

Bulgaria

117 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Topics
INSPIRE themes
Keywords
Contact for the resource
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
status
Scale
From 1 - 10 / 117
 • Categories  

  River Basin District Layer Metadata

 • Categories  

  Agricultural sludge receiving facilities

 • Categories  

  Shell water fish Layer Metadata

 • Categories  

  Discharge Point Layer Metadata

 • Categories  

  Birds Distribution art 12 dataset metadata

 • Categories  

  Combustion plants

 • Categories  

  Актуализирана стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив (СКШ) e приета с Решение № 192, взето с Протокол №10 от 08.06.2017г. на Общински Съвет Пловдив. Целта на СКШ е определяне степента на шумовото натоварване в околната среда чрез измерване, оценка и картотекиране на шумовите нива в нея. Съдържа текстова и графична информация за предходната, настоящата и очакваната шумова ситуация. С помощта на стратегическата карта за шум за агломерация Пловдив са определени приоритетите за планиране на действията и е направена преценка за броят на хората, изложени на въздействието на шум.

 • Categories  

  River Basin District sub units Layer Metadata

 • Categories  

  Floods Directive. Flood hazard areas - medium probability scenario

 • Categories  

  Floods Directive. Flood hazard areas - low probability scenario