From 1 - 2 / 2
  • Categories  

    Има забрана върху прилагането на технологията с Решение на НС от 18.01.2012 за забрана върху прилагането на технологията. РЕШЕНИЕ за забрана върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучванеи/или добив на газ и нефт на територията на Република България Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 78 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и изхождайки от принципа на предпазливостта по отношение на опазването на човешкото здраве и околната среда, РЕШИ: 1. Забранява прилагането на технологията хидравлично разбиване, хидравличен удар, хидравлично разпукване, хидрофракинг, фракинг и/или всяко друго наименование, което описва вкарването на смес от вода или други течни или гелообразни субстанции с химични съединения, елементи или компоненти, пропанти, флуиди, както и механични и/или органични пълнители, под налягане, по-голямо от 20 атмосфери под земята, при проучване и/или добив, с цел извличане на нефт или природен газ на територията на Република България. 2. Забранява добива на шистов газ на територията на Република България с технологията по т. 1. 3. Забранява теренни проучвания за издирване на находища или възможности за добив на нефт и природен газ, в т. ч. и шистов газ, на територията на Република България, които използват методите по т. 1. 4. Всички проучвателни или добивни дейности, предвиждащи описаната в т. 1 или подобна технология, се преустановяват незабавно, считано от деня на обнародване на това решение. Нарушителите ще бъдат санкционирани с глоба от 100 млн. лв. 5. На физически и/или юридически лица, получили вече разрешение за проучване или концесия за добив на нефт и газ, засегнати от настоящата забрана, се дава срок от 3 месеца от влизането в сила на настоящото решение, през което време трябва да представят за одобрение преработени работни проекти, невключващи забранените методи. 6. Лицата по т. 5, непредоставили в срок или чиито нови работни проекти не отговарят на изискванията на това решение, губят правата, дадени им със съответното решение или концесия, без право на компенсация. 7. Забраните не се прилагат за научни изследвания, които едновременно отговарят на следните условия: извършват се от независими научни организации, нямат търговска цел, имат за предмет проучване рисковете от добива на нефт и природен газ и не използват методите по т. 1. 8. Забранява издаването на лицензии, сключването на концесионни и други договори, както и извършването на всякакви правни и фактически действия в нарушение на настоящото решение. 9. Настоящата забрана е безсрочна и важи за цялата територия на Република България, включително и за акваторията ни в Черно море. 10. Контролът по прилагането на решението се възлага на Министерския съвет. 11. Решението влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“. Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 18 януари 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание. Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

  • Categories  

    Електронна база данни (публичен регистър) на предприятията с нисък и висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) Публичният електронен регистър съдържа информация за всички предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал и е достъпен на следния интернет адрес на МОСВ - https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/sevezo/registur/. Обръщаме внимание, че в регистъра няма публично достъпни пространствени данни за тези предприятия, тъй като обществено достъпната информация за тях трябва да е в съответствие с нормативните изисквания за достъп до информация, класифицирана като държавна или служебна тайна, и/или за защита на личните данни. Информацията в e-SPIRS за предприятията с нисък и висок рисков потенциал на територията на Европа се публикува на английски език и е обществено достъпна от 1 януари 2017 г. Потребителите могат да ползват приложението на e-SPIRS като се регистрират на следния адрес: https://espirs.jrc.ec.europa.eu/en/espirs/public/publicsearch. По отношение на предприятията с нисък и висок рисков потенциал, по критерия „Търсене или Филтър“ се избира съответната държава и се появява списък с предприятията. За всяко предприятие може да се получи следната информация: името и/или търговското наименование на оператора, пълния адрес на предприятието, неговата дейност и географските му координати, включително и обозначението му на картен материал. Следва да се има предвид, че от страна на нашето ведомство информацията за тези предприятия се попълва и актуализира регулярно.