Topic
 

environment

58 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Topics
INSPIRE themes
Keywords
Contact for the resource
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
status
Scale
From 1 - 10 / 58
 • Categories  

  Agricultural sludge receiving facilities

 • Categories  

  Habitats Distribution Art 17

 • Categories  

  Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие. Местата, попадащи в екологичната мрежа, се определят в съответствие с две основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за хабитатите) и Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици (наричана накратко Директива за птиците). Двете директиви са отразени в българското законодателство чрез Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

 • Categories  

  Birds Distribution art 12 dataset metadata

 • Categories  

  Combustion plants

 • Categories  

  Floods Directive. Flood risk zones - low probability scenario

 • Categories  

  Floods Directive. Flood hazard areas - medium probability scenario

 • Categories  

  Floods Directive. Flood hazard areas - low probability scenario

 • Categories  

  There is no national dataset. The regions are part of the European designated regions.

 • Categories  

  Floods Directive. Preliminary flood risk assessment - observed events