Topic
 

environment

58 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Topics
INSPIRE themes
Keywords
Contact for the resource
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
status
Scale
From 1 - 10 / 58
 • Categories  

  Habitats Distribution Art 17

 • Categories  

  Alien species distribution

 • Categories  

  Floods Directive. Preliminary flood risk assessment - potential future events

 • Categories  

  Слоеве с националното разпространение на видове и типове природни местообитания, докладвани към Европейската комисия за периода 2007-2012г., съгласно изискванията на чл.17 от Директива 92/43/ЕИО - грид 1х1км, ETRS 89, LAEA 5210 (shp)

 • Categories  

  There aren’t such areas in Bulgaria

 • Categories  

  Електронна база данни (публичен регистър) на предприятията с нисък и висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) Публичният електронен регистър съдържа информация за всички предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал и е достъпен на следния интернет адрес на МОСВ - https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/sevezo/registur/. Обръщаме внимание, че в регистъра няма публично достъпни пространствени данни за тези предприятия, тъй като обществено достъпната информация за тях трябва да е в съответствие с нормативните изисквания за достъп до информация, класифицирана като държавна или служебна тайна, и/или за защита на личните данни. Информацията в e-SPIRS за предприятията с нисък и висок рисков потенциал на територията на Европа се публикува на английски език и е обществено достъпна от 1 януари 2017 г. Потребителите могат да ползват приложението на e-SPIRS като се регистрират на следния адрес: https://espirs.jrc.ec.europa.eu/en/espirs/public/publicsearch. По отношение на предприятията с нисък и висок рисков потенциал, по критерия „Търсене или Филтър“ се избира съответната държава и се появява списък с предприятията. За всяко предприятие може да се получи следната информация: името и/или търговското наименование на оператора, пълния адрес на предприятието, неговата дейност и географските му координати, включително и обозначението му на картен материал. Следва да се има предвид, че от страна на нашето ведомство информацията за тези предприятия се попълва и актуализира регулярно.

 • Categories  

  Floods Directive. Flood hazard areas - medium probability scenario

 • Categories  

  E-PRTR emission data

 • Categories  

  E-PRTR sites & facilities

 • Categories  

  There is no national dataset.