Type
 

dataset

136 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Topics
INSPIRE themes
Keywords
Contact for the resource
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
status
Scale
From 1 - 10 / 136
 • Categories  

  Shell water fish Layer Metadata

 • Location of landfill of waste sites

 • Categories  

  Sensitive Area Layer Metadata

 • Categories  

  Актуализиран План за действие към Стратегическата карта за шума на агломерация Бургас, приет на Заседание №48 на Общински съвет Бургас проведено на 25.09.2018 г.

 • Административна единица - държавна граница

 • Administrative Boundary

 • Categories  

  Agricultural sludge receiving facilities

 • Categories  

  В изпълнение на Директива 2002/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25.06.2002 г., относно оценка и управление на екологичния шум и в изпълнение на Закона за защита от шума в околната среда, Община Плевен разработи “Актуализирана стратегическа карта за шум на град Плевен”. Тя отразява актуалното състояние на акустичната среда, включително показва ефективността на предприетите до момента мерки за ограничаване и намаляване на шума на територията на агломерация Плевен. Актуализираната стратегическа шумова карта ще подпомогне по-доброто акустично планиране на агломерация Плевен чрез последващото актуализиране на Плана за действие с оглед предотвратяване и намаляване на шума в околната среда, най-вече в случаи, при които превишаването на стойностите на даден показател за шум може да предизвика вредно въздействие върху здравето на хората, както и за запазване стойностите на показателите за шума в околната среда в районите, в които стойностите не са надвишени. Също така актуализираната стратегическа шумова карта дава един актуален поглед върху територията на агломерация Плевен по отношение на шумовото натоварване и осигурява възможността за планиране и развитие на тихите зони и жилищните комплекси за пребиваване, отдих и почивка. Крайната цел, която ще бъде постигната е създаване на здравословни условия на живот на населението и опазване на околната среда от шум, чрез разработването и прилагането на интегриран подход и мерки за неговото избягване, предотвратяване или намаляване.

 • Categories  

  Актуализиран План за действие към Стратегическата карта за шума на агломерация Бургас, приет на Заседание №48 на Общински съвет Бургас проведено на 25.09.2018 г.

 • Categories  

  Електронна база данни (публичен регистър) на предприятията с нисък и висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) Публичният електронен регистър съдържа информация за всички предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал и е достъпен на следния интернет адрес на МОСВ - https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/sevezo/registur/. Обръщаме внимание, че в регистъра няма публично достъпни пространствени данни за тези предприятия, тъй като обществено достъпната информация за тях трябва да е в съответствие с нормативните изисквания за достъп до информация, класифицирана като държавна или служебна тайна, и/или за защита на личните данни. Информацията в e-SPIRS за предприятията с нисък и висок рисков потенциал на територията на Европа се публикува на английски език и е обществено достъпна от 1 януари 2017 г. Потребителите могат да ползват приложението на e-SPIRS като се регистрират на следния адрес: https://espirs.jrc.ec.europa.eu/en/espirs/public/publicsearch. По отношение на предприятията с нисък и висок рисков потенциал, по критерия „Търсене или Филтър“ се избира съответната държава и се появява списък с предприятията. За всяко предприятие може да се получи следната информация: името и/или търговското наименование на оператора, пълния адрес на предприятието, неговата дейност и географските му координати, включително и обозначението му на картен материал. Следва да се има предвид, че от страна на нашето ведомство информацията за тези предприятия се попълва и актуализира регулярно.